REGULAMIN VOUCHERA

I. Definicje

 • Wydawca Vouchera – spółka CROO SA z siedzibą w Łomży, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000525042, numer NIP 525 259 63 77.
 • Voucher – wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do 10% zniżki na usługi i programy oferowane przez spółkę CROO SA. Z pełną ofertą można zapoznać się na – www.croo.com.pl.
 • Użytkownik – posiadacz Vouchera, tj. osoba fizyczna, w tym konsument (która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która otrzymała Voucher.

II. Warunki ogólne

 • Voucher jest ważny od daty otrzymania go przez Użytkownika
 • Data ważności podana jest na Voucherze.
 • Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.
 • Przy dokonywaniu zakupu usługi lub programu oferowanego przez spółkę CROO SA, Użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden Voucher. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 • Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Użytkownikowi.
 • Wszelkie pytania dotyczące Vouchera należy kierować na adres e-mail Wydawcy: kontakt@croo.com.pl lub pod numer telefonu: +48 22 404 56 56
 • Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej – www.croo.com.pl.
 • Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • Kto ostatni?
 • Cena leku